© 2020 All rights reserved.                                                         Designed by AV Web & Mobile app design / A. Verhoeven
Info
ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van AV computer service wordt gesloten. 2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van AV computer service 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door AV computer service gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten door AV computer service. 2. Door ondertekening van een overeenkomst met AV computer service verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van In AV computer service en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en AV computer service opgenomen wordt. 3. Aanbieding & Acceptatie 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege AV computer service gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door AV computer service schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. 2. Offertes en prijsopgave door AV computer service blijven 3 maanden geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door AV computer service . Facturering geschiedt op basis van deze offerte. 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en AV computer service zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 4. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel. 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten. 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat AV computer service het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft. 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden. 5. Uitvoering van de overeenkomst 1. AV computer service zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AV computer service het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AV computer service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AV computer service zijn verstrekt, heeft AV computer service het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 4. AV computer service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AV computer service is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AV computer service kenbaar behoorde te zijn. 6. Duur en Beëindiging 1. het ontwerpen van een nieuwe website door AV computer service voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop uw laptop / pc klaar zal zijn. 3. AV computer service heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met AV computer service overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. 4. AV computer service heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. 5. AV computer service heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen. 6. Na oplevering van de website bied AV computer service u een garantietermijn van twee maanden. Gedurende deze twee maanden worden problemen kostenloos verholpen. Voor uitgebreidere aanpassingen zal AV computer service met een passend voorstel komen. 7. Overmacht 1. AV computer service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer AV computer service als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zalAV computer service alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en AV computer service geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door AV computer service tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden 8. Prijzen 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. 2. AV computer service heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. 9. Betalingsvoorwaarden 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en AV computer service en is de opdrachtgever betalingsverplicht. 2. In genoemde gevallen behoudt AV computer service zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. 4. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door AV computer service een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 15,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering AV computer service hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. 6. Indien AV computer service abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal AV computer service het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever. 10. Aansprakelijkheid 1. Voor zover AV computer service bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop AV computer service weinig of geen invloed kan uitoefenen kan AV computer service op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met AV computer service het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met AV computer service. 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is AV computer service slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege 11. Wijziging van de voorwaarden 1. AV computer service behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
A V Computer   Service
Voor bedrijven in diverse branches, organisaties, & verenigingen. Als designer zorg ik ervoor dat uw website of app een perfect uitstraling krijgt en exact past bij u bedrijf.
ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van AV computer service wordt gesloten. 2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van AV computer service 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door AV computer service gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten door AV computer service. 2. Door ondertekening van een overeenkomst met AV computer service verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van In AV computer service en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en AV computer service opgenomen wordt. 3. Aanbieding & Acceptatie 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege AV computer service gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door AV computer service schriftelijk of per e- mail anders is vermeld. 2. Offertes en prijsopgave door AV computer service blijven 3 maanden geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door AV computer service . Facturering geschiedt op basis van deze offerte. 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en AV computer service zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 4. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel. 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten. 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat AV computer service het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft. 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden. 5. Uitvoering van de overeenkomst 1. AV computer service zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AV computer service het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AV computer service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AV computer service zijn verstrekt, heeft AV computer service het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 4. AV computer service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AV computer service is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AV computer service kenbaar behoorde te zijn. 6. Duur en Beëindiging 1. het ontwerpen van een nieuwe website door AV computer service voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop uw laptop / pc klaar zal zijn. 3. AV computer service heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met AV computer service overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. 4. AV computer service heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. 5. AV computer service heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen. 6. Na oplevering van de website bied AV computer service u een garantietermijn van twee maanden. Gedurende deze twee maanden worden problemen kostenloos verholpen. Voor uitgebreidere aanpassingen zal AV computer service met een passend voorstel komen. 7. Overmacht 1. AV computer service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer AV computer service als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zalAV computer service alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en AV computer service geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door AV computer service tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden 8. Prijzen 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. 2. AV computer service heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. 9. Betalingsvoorwaarden 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en AV computer service en is de opdrachtgever betalingsverplicht. 2. In genoemde gevallen behoudt AV computer service zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. 4. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door AV computer service een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 15,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering AV computer service hiervan op de hoogte te stellen.Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. 6. Indien AV computer service abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal AV computer service het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever. 10. Aansprakelijkheid 1. Voor zover AV computer service bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop AV computer service weinig of geen invloed kan uitoefenen kan AV computer service op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met AV computer service het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met AV computer service. 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is AV computer service slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege 11. Wijziging van de voorwaarden 1. AV computer service behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
onderdeel van AV Webdesign
© 2018 AV computer service